ORDNINGSREGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR BRANDSTORPS BÅTKLUBB

 1.  Varje båtförare skall hantera sin båt på ett sådant sätt att fara eller skada inte uppstår.
 2.  Vid möte i hamninloppet skall inseglande båt alltid ha företräde. Uppmärksamhet påkallas genom att avge signal.
 3.  Ankring och förtöjning mellan bryggorna är förbjudet.
 4.  Båtar skall vara väl förtöjda och noggrant avfendrade. Linor på större båtar skall vara försedda med ryckdämpare.  Inga förtöjningslinor får ligga över bryggorna. Båtmotorer skall vara nedfällda.
 5. All förorening i vattnet inom hamnområdet är förbjudet. Grillning får inte ske på träbryggorna.
 6. Båttillbehör, fiskeredskap eller andra hindrande föremål får inte lämnas på bryggor och angöringsplatser. Linor får ej lämnas flytande i vattnet.
 7. Båt får förtöjas vid gästplatserna endast för lastning och lossning samt reparation (gäller dock ej gästande båtar). Eluttag får endast användas för belysning eller drift av elhandmaskiner. All övrig användning måste godkännas av hamnmästare eller hamnfogdar.
 8. Båt som ej längre används eller kan brukas, skall efter hamnmästarens påbud omedelbart forslas bort.
 9. Båtuppläggning inom hamnområdet får endast ske på av hamnmästaren eller hamnfogdarnas anvisade platser.
 10. Motorfordon får endast parkeras på parkeringsplatsen. Vid lastning och lossning får dock bil köras ned till bryggorna, men bilen får under inga omständigheter lämnas där medan ägaren är till sjöss.
 11. Vid avyttring av båtplats skall Båtklubben alltid informeras. Ny båtplatsinnehavare skall först godkännas av Båtklubbens styrelse. Strid mot denna bestämmelse kan medföra uteslutning ur Båtklubben samt avhysning från Brandstorps Båthamn.
 12. Hamnmästarens och hamnfogdarnas anvisningar skall vid alla tillfällen efterföljas.