STADGAR FÖR BRANDSTORPS BÅTKLUBB

(Antagna vid årsmöte 1978-02-15, Reviderade vid årsmöten 1995-04-03, 2007-03-17,
2009-03-07, 2010-03-06, 2011-03-05, 2013-03-09)

§ 1.
Klubbens målinriktning är att främja intresset för båtar och båtsport, samt att därmed bedriva förenlig verksamhet.

§ 2.
Ansökan om medlemskap ställs till Båtklubbens styrelse, vilken därefter beslutar härom.

§ 3.
Medlemsavgift och andra avgifters storlek beslutas av årsmötet. Undantag är avgifter för båtplatser ägda av båtklubben vilka beslutas av styrelsen.

§ 4.
Årsmötet skall hållas inom första kvartalet av varje verksamhetsår, vilket omfattar 01/01 – 31/12. Kallelse härom skall vara medlemmarna tillhanda minst två (2) veckor i förväg och skall ske skriftligt.

§ 5.
För verksamhetsåret skall vid årsmötet en styrelse väljas i vilken skall ingå:
Ordförande (på 1 år)
Sekreterare (på 2 år)
Kassör (på 2 år)
Två (2) ordinarie ledamöter (på 2 år)
1-3 styrelsesuppleanter (på 1 år)

För verksamhetsåret skall även så väljas en valberedning bestående av tre (3) ledamöter.
Vid ordinarie årsmöte väljs därjämte två (2) revisorer och en suppleant, vilka skall granska klubbens räkenskaper och verksamhet, samt däröver avgiva berättelse vid årsmötet.
Styrelsen förordnar två (2) personer att under verksamhetsåret gälla som hamnfogdar.

§ 6.
Båtplatsägaren ansvarar för att båtplatsavgift och andra avgifter blir erlagda. Har båtplatsägare, som inte sjösatt sin båt, senast den 1/6 meddelat styrelsen att sjösättning kommer att ske senare under året äger styrelsen rätt att hyra ut platsen. Hyresbeloppet delas lika mellan klubben och båtplatsägaren. Detta gäller inte för av klubben ägd plats.

§ 7.
Röstning avgöres enligt principen om enkel majoritet, dock med undantag enligt § 10 och § 14. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

§ 8.
Om klubbmedlem mot förmodan skulle handla på ett sådant sätt som skadar klubbens intresse eller målsättning, äger styrelsen rätt att utdela en varning. Skulle medlemmen ändock icke låta sig rätta härav, äger styrelsen rätt att utesluta honom ur klubben.

§ 9.
På förslag av klubbmedlem må hedersmedlem inväljas. Härmed menas sådan person vilken varit till stort gagn för klubben. Sådant förslag skall först behandlas av styrelsen, som om så finner framlägga förslag för årsmötet, vilket röstar härom.

§ 10.
På av styrelsen meddelat förslag om extra kostnadskrävande åtgärd, må sådant beslutas vid ordinarie årsmöte eller extra årsmöte enligt principen om två tredjedels (2/3) majoritet.

§ 11.
Vid försäljning av båtplats ägd av medlem är säljaren skyldig att innan försäljning sker anmäla detta till båtklubbens styrelse som fattar beslut om godkännande av den nya ägaren.

All uthyrning eller utlåning av båtplatser skall ske genom styrelsens försorg. Klubben och båtplatsägare delar på hyresbeloppet i enlighet med § 6 i dessa stadgar.

På grund av utrymmesbrist får båtar över 8 meter inte förtöjas i hamnen.

§ 12.
Har båtplatsavgift och andra avgifter inte erlagts på två år anses platsen förverkad till Båtklubben och kan säljas. Vid övertagandet skall obetalda båtplatsavgifter och andra avgifter avräknas mot erhållen köpeskilling och eventuellt överskott återbetalas till båtplatsinnehavaren.

§ 13.
Ändring av dessa stadgar skall beslutas av årsmötet.

§ 14.
I händelse av klubbens upplösning skall särskild utredning göras i samråd med eventuella bidragsgivare beträffande vad som bör ske med klubbens tillgångar. Beslut om upplösning skall fattas med två tredjedels (2/3) majoritet på två (2) efter varandra följande årsmöten.

§ 15.
Styrelsen fattar beslut angående hur den fiskerätt som finns vid hamnanläggningen skall utnyttjas.